Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerését jogszabályi szinten  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet szabályozza. Az adatigények kielégítésének részletes szabályait és dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgató 10/2022. (OVF) számú utasítása „az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről” tartalmazza.

A vízgazdálkodási adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének hatásköri és eljárási szabályai közérdekű adatigénylés esetén

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeket – elektronikus adatigénylés esetén- a Vízrajzi és Adattári osztályhoz (külső címzés esetén a vizrajz@eduvizig.hu e-mail címre) kell eljuttatni.

A Vízrajzi és Adattári osztály az adatigénylést iktattatja és az adatigénylő felé annak fogadását visszaigazolja.

Amennyiben az adatszolgáltatás költségtérítéses, erről az adatigénylőt árajánlatban tájékoztatni kell.

Az adatigénylő írásban nyilatkozik az árajánlat elfogadásáról. A költségtérítés megállapítása esetén az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. 

Az elfogadó nyilatkozat alapján a Vízrajzi és Adattári osztály – szükség szerint az érintett szakágazatok bevonásával - összeállítja az adatszolgáltatás tartalmát, és megküldi azt az adatigénylő részére.

Az adatszolgáltatás kísérőlevelében rögzíteni kell az adatfelhasználás célját és az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy az adat csak az adat forrásának megjelölésével használható fel, és az adatot csak az igazgatóság írásban megadott jóváhagyásával adhatja tovább harmadik személynek.

Az adatszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kiküldésre kerül az Igazgatóság minőségirányítási rendszerében előírt vevői elégedettség-mérési kérdőív is.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a Vízrajzi és Adattári osztály legfeljebb 15 napon belül teljesíti. Amennyiben az adatigény az Adatigénylővel közösen tisztázásra szorul, úgy az arra fordított idő nem számít bele az adatszolgáltatás teljesítési határidejébe. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek az igazgatóság nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az igazgatóság az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget.

A költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A költségtérítés megállapítása esetén az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége.

A költségelemek megállapítható mértékét jogszabály (a 301/2016. (IX.30) Korm. rendelet) határozza meg.

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Vízrajzi adatok esetében az adatgyűjtés eszközeinek kalibráltságáról a megrendelőt igény esetén tájékoztatni kell.

A közérdekű vízgazdálkodási, vagy vízrajzi adat megismerésére irányuló igényt teljesítő okiratot a Vízrajzi és Adattári osztály vezetője, az igényt elutasító okiratot az Igazgatóság  vezetője vagy műszaki igazgató-helyettese, akadályoztatásuk esetén a Vízrajzi és Adattári osztály vezetője kiadmányozza. 

Ha az adat szolgáltatására azért nem kerül sor, mert az adattal az Igazgatóság nem rendelkezik, nem minősül a közérdekű adat megismerése iránti igény elutasításának.

Egyéb (NEM KÖZÉRDEKŰ) adatok és szakvélemények szolgáltatása (vállalkozási tevékenység keretében)

A nem közérdekű adatigények kielégítését az Igazgatóság a rendelkezésre álló erőforrásai függvényében vállalja. Erről a döntést az érintett szakágazatok vezetői hozzák meg.

Az adatszolgáltatás lefolytatásának eljárásrendje és nyilvántartásai az előző pontban foglaltakkal azonosak.

A költségtérítés mértékét a mindenkor hatályos mérnöknap díja arányos része szerint kell meghatározni. A mérnöknap díját külön igazgatói utasítás szabályozza.

További rendelkezések

Amennyiben az adatigény közérdekű és nem közérdekű adat igényléssel érintett tevékenységet is érint, akkor az adatszolgáltatás költségét az érintettség arányában kell meghatározni.

Az igazgatóságra beérkező tervekben és egyéb dokumentumokban szereplő adatok forrását vizsgálni kell, szükség esetén a kérelmezőt fel kell hívni az adatok forrásának igazolására.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

A fordítással kapcsolatos költségek az igénylőt terhelik.

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek az egy éven belül ismételt benyújtásával szempontjából történő vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatba történő betekintés esetén a betekintés időpontját – előzetes egyeztetés után – írásban kell kérni az igazgatóságtól.


Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított 10 évig nem nyilvános.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Vízrajzi és Adattári Osztály

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrajzi és Adattári  Osztály
9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr, Pf.: 101.
Tel: 00 36 96 500-000
Fax: 00 36 96 315-342
e-mail: vizrajz@eduvizig.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Papp Ildikó osztályvezető
helyettese: dr, Kovács Bernadett

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


Adatszolgáltatás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történik.

2021. évben
Adatlap NAIH ÉDUVIZIG 2021. évről

2020. évben
Adatlap NAIH ÉDUVIZIG 2020. évről

2019 évben:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló teljesített kérelem száma: 89 db.
Kérelem elutasítására nem került sor.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltatott adatokat az adatkérő csak a kérelmében megjelölt célra használhatja fel, és azokat harmadik személy részére csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával továbbíthatja.
Az adatra vonatkozó felhasználási jogosultság csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával érvényes.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatokra vonatkozóan rendszeres adatszolgáltatásban részesül:

OVF (napi vízállásadatok, vízrajzi törzshálózat adatai negyedévente),

Környezetvédelmi Hatóság (felszíni vízminőségi törzshálózathoz kapcsolódó vízhozam adatok havonta, valamint a Duna monitoring rendszer vizek mennyiségére vonatkozó adatai évente és a vízrajzi törzshálózat adatai évente),

Osztrák és szlovák vízügyi szervek (határ menti felszíni vizekre vonatkozó mennyiségi adatok negyedévente, szlovák viszonylatban naponta is),