Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

alapító okirat: A-216/1/2019.

15400-2/2018. Ig.Ut. Szervezeti és Működési Szabályzat

15400-24/2018. Ig.Ut. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyrendje

25700-27/2021. Ig.Ut. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

28/2021 Főigazgatói Utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

S01_308373_190703.PDF

15400-2/2018. Ig.Ut. Szervezeti és Működési Szabályzat

15400-2_2018_Ig.Ut_Szervezeti_es_Mukodesi_Szabalyzat.pdf

3000-20/2014. Ig.Ut. Ügyrendi Szabályzat

15400-24_2018_Ig.Ut_. Ügyrend.pdf
100-8/2013. Ig. Ut. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

25700-27_2021_Ig.Ut_Adatvedelmi szabalyzat.PDF

28-2021_foig_utasitas.PDF

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságokon az adatokhoz való hozzáférés módja betekintés és/vagy másolat készítése. Másolat készítéséért írásos dokumentumok esetén 200 Ft+ÁFA/A4-es oldal térítési összeget kell fizetni, melyet az igénylővel előre közlünk.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A fenntartott adatbázisok leírását külön dokumentum tartalmazza.

kozerdeku adatok_adatszolgaltatasok.pdf

25700-27_2021_Ig.Ut_Adatvedelmi szabalyzat.PDF

28-2021_foig_utasitas.PDF

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

VÍZ-HANG (az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hivatalos lapja)

Elsősorban a dolgozók kapják, ingyenes kiadvány.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerését jogszabályi szinten  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet szabályozza. Az adatigények kielégítésének részletes szabályait és dokumentumait az Országos Vízügyi Főigazgató 28/2018 (OVF) számú utasítása az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló szabályzata tartalmazza.

A vízgazdálkodási adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének hatásköri és eljárási szabályai közérdekű adatigénylés esetén

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeket – elektronikus adatigénylés esetén- a Vízrajzi és Adattári osztályhoz (külső címzés esetén a vizrajz@eduvizig.hu e-mail címre) kell eljuttatni.

A Vízrajzi és Adattári osztály az adatigénylést iktattatja és az adatigénylő felé annak fogadását visszaigazolja.

Amennyiben az adatszolgáltatás költségtérítéses, erről az adatigénylőt árajánlatban tájékoztatni kell.

Az adatigénylő írásban nyilatkozik az árajánlat elfogadásáról. A nyilatkozat megküldéséig eltelt idő az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az elfogadó nyilatkozat alapján a Vízrajzi és Adattári osztály – szükség szerint az érintett szakágazatok bevonásával - összeállítja az adatszolgáltatás tartalmát, és megküldi azt az adatigénylő részére.

Az adatszolgáltatás kísérőlevelében rögzíteni kell az adatfelhasználás célját és az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy az adat csak az adat forrásának megjelölésével használható fel, és az adatot csak az igazgatóság írásban megadott jóváhagyásával adhatja tovább harmadik személynek.

Az adatszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kiküldésre kerül az Igazgatóság minőségirányítási rendszerében előírt vevői elégedettség-mérési kérdőív is.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a Vízrajzi és Adattári osztály legfeljebb 15 napon belül teljesíti. Amennyiben az adatigény az Adatigénylővel közösen tisztázásra szorul, úgy az arra fordított idő nem számít bele az adatszolgáltatás teljesítési határidejébe. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek az igazgatóság nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személyigénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés teljesítése az igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, az Adatigénylőnek költségtérítést kell fizetnie. A munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételének minősül, ha a kérelem teljesítése 4 munkaóránál nagyobb időráfordítást igényel.

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő, 4 munkaórát meghaladó munkaerő-ráfordítás költsége

A költségelemek megállapítható mértékét a 301/2016. (IX.30) Korm. rend határozza meg. A Korm. rend. alapján az igazgatóságon alkalmazandó munkaóra díjak meghatározásánál az adattári referens és az adattári rendszerfelelős munkaóra díjának figyelembe vételével kell eljárni.

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Vízrajzi adatok esetében az adatgyűjtés eszközeinek kalibráltságáról a megrendelőt igény esetén tájékoztatni kell.

A közérdekű vízgazdálkodási, vagy vízrajzi adat megismerésére irányuló igényt teljesítő okiratot a Vízrajzi és Adattári osztály vezetője, az igényt elutasító okiratot az Igazgatóság  vezetője vagy műszaki igazgató-helyettese, akadályoztatásuk esetén a Vízrajzi és Adattári osztály vezetője kiadmányozza. 

Ha az adat szolgáltatására azért nem kerül sor, mert az adattal az Igazgatóság nem rendelkezik, nem minősül a közérdekű adat megismerése iránti igény elutasításának.

Egyéb (NEM KÖZÉRDEKŰ) adatok és szakvélemények szolgáltatása (vállalkozási tevékenység keretében)

A nem közérdekű adatigények kielégítését az Igazgatóság a rendelkezésre álló erőforrásai függvényében vállalja. Erről a döntést az érintett szakágazatok vezetői hozzák meg.

Az adatszolgáltatás lefolytatásának eljárásrendje és nyilvántartásai az előző pontban foglaltakkal azonosak.

A költségtérítés mértékét a mindenkor hatályos mérnöknap díja arányos része szerint kell meghatározni. A mérnöknap díját külön igazgatói utasítás szabályozza.

További rendelkezések

Amennyiben az adatigény közérdekű és nem közérdekű adat igényléssel érintett tevékenységet is érint, akkor az adatszolgáltatás költségét az érintettség arányában kell meghatározni.

Az igazgatóságra beérkező tervekben és egyéb dokumentumokban szereplő adatok forrását vizsgálni kell, szükség esetén a kérelmezőt fel kell hívni az adatok forrásának igazolására.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

A fordítással kapcsolatos költségek az igénylőt terhelik.

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek az egy éven belül ismételt benyújtásával szempontjából történő vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatba történő betekintés esetén a betekintés időpontját – előzetes egyeztetés után – írásban kell kérni az igazgatóságtól.

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított 10 évig nem nyilvános.

Az adatszolgáltatásokat a Vízrajzi és Adattári osztály teljesíti az érintett egységek bevonásával.

Elérhetőség:

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Vízrajzi és Adattári  Osztály

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

9002 Győr, Pf.: 101.

Tel: 00 36 96 500-000

Fax: 00 36 96 315-342

e-mail: vizrajz@eduvizig.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve (adatvédelmi felelős): dr. Papp Ildikó osztályvezető

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatszolgáltatás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történik.

2021. évben

Adatlap_NAIH_EDUVIZIG_2021.evrol_.pdf

2020. évben

Adatlap_NAIH_EDUVIZIG.pdf

2019 évben:

 Közérdekű adatok megismerésére irányuló teljesített kérelem száma: 89 db.

 Kérelem elutasítására nem került sor.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatokra vonatkozóan rendszeres adatszolgáltatásban részesül:

OVF (napi vízállásadatok, vízrajzi törzshálózat adatai negyedévente),

Környezetvédelmi Hatóság (felszíni vízminőségi törzshálózathoz kapcsolódó vízhozam adatok havonta, valamint a Duna monitoring rendszer vizek mennyiségére vonatkozó adatai évente és a vízrajzi törzshálózat adatai évente),

Osztrák és szlovák vízügyi szervek (határ menti felszíni vizekre vonatkozó mennyiségi adatok negyedévente, szlovák viszonylatban naponta is),

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltatott adatokat az adatkérő csak a kérelmében megjelölt célra használhatja fel, és azokat harmadik személy részére csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával továbbíthatja.

Az adatra vonatkozó felhasználási jogosultság csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával érvényes.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

Csatolmány: