Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
alapító okirat: A-216/2/2014.
15400-2/2018. Ig.Ut. Szervezeti és Működési Szabályzat
15400-2_2018_Ig.Ut_SzMSz.pdf
3000-20/2014. Ig.Ut. Ügyrendi Szabályzat
100-8/2013. Ig. Ut. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Igazgatóságunkon az adatokhoz való hozzáférés módja betekintés és/vagy másolat készítése. Másolat készítéséért írásos dokumentumok esetén 200 Ft+ÁFA/A4-es oldal térítési összeget kell fizetni, melyet az igénylővel előre közlünk.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A fenntartott adatbázisok leírását tartalmazó PDF.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

100-18/2012. Ig. Ut.
Szabályzat a közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

100-11/2013. Ig.Ut.
A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának, a sajtó tájékoztatásának, a hivatalos honlap működtetésének rendje

Az Igazgatóság – mint állami feladatot ellátó szerv – a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény
-    honvédelmi;
-    nemzetbiztonsági;
-    bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;
-    központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
-    külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;
-    bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel
korlátozza.

Közérdekű adatnak minősül az állami feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb, közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Az Igazgatóságnál közérdekű adatok pl. a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok.

Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelyek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az Igazgatóság feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata (pl. nevével, beosztásával, munkakörével, vezetői megbízásával kapcsolatos adat). Ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az adatszolgáltatási rendet az adatigény jellege, valamint az adatigénylő személye (utasításon alapuló adatszolgáltatás) határozza meg. A jellemző adatszolgáltatási eljárások így az alábbiak:

a./ eseti megrendelésen alapuló adatszolgáltatás,
b./ szerződésen alapuló (általában rendszeres) adatszolgáltatás,
c./ utasításon alapuló adatszolgáltatás
d./ az igazgatóság saját egységei felé történő adatszolgáltatás,
e./ egyéb adatszolgáltatás,
f./ rendkívüli (vízkár-elhárítási időszakban történő) adatszolgáltatás.

Az adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének hatásköri és eljárási szabályai eseti megrendelés esetén

A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be. A szóban előterjesztett kérelmek esetén írásos megrendelőt kell kérni (amely lehet levél, fax, e-mail is) annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya, a szolgáltatandó adatok formátuma, illetve az adathordozó típusa egyértelmű legyen.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmeket a Vízrajzi és Adattári Osztályhoz kell eljuttatni.

A Vízrajzi és Adattári Osztály a megrendelést visszaigazolja, melyben az igénylővel közölni kell, hogy az adatszolgáltatásért kell-e költségtérítést fizetni. Fizetési kötelezettség esetén utalni kell arra is, hogy az adat felhasználása csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával történhet. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell az adatfelhasználás célját. Az igénylő figyelmét fel kell hívni arra, hogy az adatot csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával adhatja tovább harmadik személynek.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a Vízrajzi és Adattári Osztály a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles teljesíteni. Amennyiben a megismerésre irányuló igénnyel érintett adat még nem áll a Vízrajzi és Adattári Osztály rendelkezésére, a tárgykör szerint érintett szervezeti egységek – a Vízrajzi és Adattári Osztály megkeresése alapján – a szükséges adatot, információt 3 munkanapon belül kötelesek a megkereső szervezeti egység részére szolgáltatni.

Az adatszolgáltatásért a ráfordításokkal (pl. adatok kigyűjtése, kigyűjtött adatok rögzítése, másolása, adatok továbbítása, adathordozó: pl. papír, lemez, stb.) arányos költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a mindenkor hatályos mérnöknap díja arányos része szerint kell meghatározni. A mérnöknap díja évente kerül meghatározásra.

Térítésköteles adatszolgáltatás, másolat esetén az adat, a másolat csak a térítés befizetését igazoló átutalási bizonylat, csekk stb. másolatának egyidejű csatolásával használható fel. A számlázás érdekében Vízrajzi és Adattári Osztály az adatszolgáltatásról a Gazdasági Osztályt legkésőbb a teljesítéstől számított 3 munkanapon belül értesíti, a Gazdasági Osztály az értesítéstől számított 5 munkanapon belül intézkedik a számla kiállításáról és az igénylő részére történő megküldésről.

Nem kell költségtérítést fizetni 

a./ a kötelezően előírt statisztikai adatgyűjtés keretében szolgáltatott adatért,
b./ az ágazati irányító szervek által kért adatok szolgáltatásáért,
c./ az adatokba való betekintésért,
d./ azon adatok szolgáltatásáért, amely az Igazgatóság feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adatra vonatkozik (név, beosztás, munkakör, vezetői megbízás)
e./ valamely oktatási intézményben oktatói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy indokolt adatkérésekor (pl. oktatási feladatokhoz, diplomamunka készítéséhez)

Az e./ pontban szabályozott esetben azonban az adathordozóval kapcsolatos költség felszámítandó.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Vízrajzi adatok esetében az adatszolgáltatás kísérő bizonylatán meg kell jelölni azokat az adatsorokat, melyek előállítása kalibrált állapotú mérőeszközzel történt.

Az igény teljesítésének megtagadása esetén az elutasításról annak indokaival együtt, az igény beérkezésétől számított 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
A fordítással kapcsolatos költségek az igénylőt terhelik. 

Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak olyan mértékben kérhetők és tárolhatók, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve a költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Ha az igénylő kéri, az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül másolatot kell adni. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető (nem közérdekű) adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az írásos dokumentumokról és a tervrészekről másolat készítéséért költségtérítést kell fizetni, melyet az igénylővel előre közölni kell. A költségtérítés összege a másolatkészítéssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedhet. A költségtérítés mértékét a fentiek figyelembe vételével a gazdasági igazgató-helyettes évente, az adott naptári évre vonatkozóan határozza meg.

Az adatba történő betekintés esetén a betekintés időpontját – előzetes egyeztetés után – írásban kell kérni az igazgatóságtól.

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított 10 évig nem nyilvános.

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrajzi és Adattári  Osztály
9021 Győr, Árpád u. 28-32.
9002 Győr, Pf.: 101.
Tel: 00 36 96 500-000
Fax: 00 36 96 315-342
e-mail: vizrajz@eduvizig.hu

 

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Papp Ildikó

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé

2014 évben:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló teljesített kérelem száma: 80 db. 
Kérelem elutasítására nem került sor.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatokra vonatkozóan rendszeres adatszolgáltatásban részesül:
OVF (napi vízállásadatok, vízrajzi törzshálózat adatai negyedévente),
Környezetvédelmi Hatóság (felszíni vízminőségi törzshálózathoz kapcsolódó vízhozam adatok  havonta, valamint a Duna monitoring rendszer vizek mennyiségére vonatkozó adatai évente és a vízrajzi törzshálózat adatai évente),
Osztrák és szlovák vízügyi szervek (határ menti felszíni vizekre vonatkozó mennyiségi adatok negyedévente, szlovák viszonylatban naponta is),

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A szolgáltatott adatokat az adatkérő csak a kérelmében megjelölt célra használhatja fel, és azokat harmadik személy részére csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával továbbíthatja.

Az adatra vonatkozó felhasználási jogosultság csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával érvényes.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns