Pályázati felhívás: Lampl Hugó Díj 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el. Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

a pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).

A létesítmény megnevezése, címe.

A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.

A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.

Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.

Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.

Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.

Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges – amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.

A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.

Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel.

Indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.  

Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, üzemeltetési engedély, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.

A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse,  A/4 méretre hajtogatva.

A pályázat nyelve magyar és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia elektronikus úton való benyújtás esetén is.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a 2020. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.   

A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

A pályázat benyújtásának illetőleg postai feladásának a határideje: 2020. június 30.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., 1903 Budapest, Pf.: 314.), vagy az alábbi e-mail címre (vkfo@bm.gov.hu) szíveskedjenek eljuttatni.

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)